Zasady i Warunki

ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-26

1. Wstęp

Witamy na stronie costaricadivers.com (“Firma”, “my”, “nasz”, “nas”)!

Niniejsze Warunki korzystania z usługi (“Warunki”, “Zasady korzystania z usługi”) regulują korzystanie z naszej witryny internetowej zlokalizowanej pod adresem costaricadivers.com (razem lub pojedynczo “Usługa”) obsługiwanej przez TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L.

Nasza Polityka prywatności również reguluje korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę Prywatności (“Umowy”). Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy i zgadzasz się być nimi związany.

Jeśli nie zgadzasz się z Umowami (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz korzystać z Serwisu, ale prosimy o poinformowanie nas o tym, wysyłając e-mail na adres [email protected], abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać z Serwisu.

2. Komunikacja

Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na subskrypcję newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich takich informacji od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

3. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie i inne promocje (zwane łącznie “Promocjami”) dostępne za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Jeśli użytkownik bierze udział w Promocjach, powinien zapoznać się z odpowiednimi zasadami oraz z naszą Polityką Prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

4. Treść

Treści znajdujące się w Serwisie lub za jego pośrednictwem są własnością costaricadivers.com lub są wykorzystywane za zgodą. Nie możesz dystrybuować, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, pobierać, przesyłać, kopiować lub używać wspomnianych Treści, zarówno w całości, jak i w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony.

5. Zabronione użytkowanie

Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi:

0.1. W jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

0.2. W celu wykorzystania, skrzywdzenia lub próby wykorzystania lub skrzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez wystawienie ich na działanie nieodpowiednich treści lub w inny sposób.

0.3. W celu przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wszelkich “śmieci”, “łańcuszków”, “spamu” lub innych podobnych materiałów.

0.4. Podszywanie się lub próby podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób naruszający prawa innych osób lub w jakikolwiek sposób nielegalny, zagrażający, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

0.6. Angażowania się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub hamują czyjekolwiek użycie lub korzystanie z Usługi, lub które, zgodnie z ustaleniami firmy, mogą zaszkodzić lub obrazić Firmę lub użytkowników Usługi lub narazić ich na odpowiedzialność.

Dodatkowo, Użytkownik zobowiązuje się nie:

0.1. Korzystać z Usługi w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub upośledzić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0.2. Używania jakichkolwiek robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Usługi w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usłudze.

0.3. Używania jakichkolwiek ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Serwisie lub do innych nieautoryzowanych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

0.4. Korzystania z urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.

0.5. Wprowadzać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.

0.6. Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania działania jakiejkolwiek części Serwisu, serwera, na którym Serwis jest przechowywany, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Serwisem.

0.7. Atakowania Usługi za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.

0.8. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą zniszczyć lub sfałszować ocenę firmy.

0.9. W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

6. Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

7. Zakaz korzystania przez osoby niepełnoletnie

Serwis jest przeznaczony wyłącznie do dostępu i użytkowania przez osoby w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat i jest w pełni uprawniony, ma prawo i zdolność do zawarcia tej umowy i przestrzegania wszystkich warunków Warunków. Jeśli nie masz co najmniej osiemnastu (18) lat, nie wolno Ci zarówno uzyskać dostępu do Usługi, jak i z niej korzystać.

8. Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością costaricadivers.com i jego licencjodawców. Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami krajów i zagranicy. Nasze znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody costaricadivers.com.

9. Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie twierdzenia, że Treść zamieszczona w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (“Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawami autorskimi zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o złożenie roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], z tematem: “Naruszenie praw autorskich” i zawrzeć w swoim roszczeniu szczegółowy opis domniemanego Naruszenia, jak wyszczególniono poniżej, w części “Powiadomienie DMCA i procedura roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich”.

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej (w tym kosztów i honorariów adwokackich) za wprowadzenie w błąd lub roszczenia w złej wierze dotyczące naruszenia praw autorskich przez jakąkolwiek Treść znajdującą się w Serwisie i/lub za jego pośrednictwem.

10. Powiadomienie DMCA i procedura dotycząca roszczeń o naruszenie praw autorskich

Użytkownik może złożyć zawiadomienie zgodnie z Digital Millennium Copyright Act (DMCA), dostarczając naszemu Agentowi ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie (patrz 17 U.S.C 512(c)(3) w celu uzyskania dalszych szczegółów):

0.1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela interesów związanych z prawami autorskimi;

0.2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) miejsca, w którym istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub jego kopia;

0.3. identyfikację adresu URL lub innego konkretnego miejsca w Serwisie, gdzie znajduje się materiał, który według Ciebie narusza prawa autorskie;

0.4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

0.5. oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

0.6. oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

11. Zgłaszanie błędów i informacje zwrotne

Użytkownik może przekazać nam bezpośrednio na adres [email protected] lub za pośrednictwem stron i narzędzi osób trzecich informacje i opinie dotyczące błędów, sugestii ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych spraw związanych z naszą Usługą (“Informacje zwrotne”). Użytkownik potwierdza i zgadza się, że: (i) użytkownik nie zachowa, nie nabędzie ani nie będzie dochodził żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw, tytułów lub udziałów w informacjach zwrotnych; (ii) Spółka może mieć pomysły rozwojowe podobne do informacji zwrotnych; (iii) informacje zwrotne nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych od użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej; oraz (iv) Spółka nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do informacji zwrotnych. W przypadku, gdy przeniesienie prawa własności do Informacji Zwrotnej nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, użytkownik udziela Spółce i jej podmiotom stowarzyszonym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnego, bezpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu, nieograniczonego i wieczystego prawa do wykorzystywania (w tym kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania, rozpowszechniania i komercjalizacji) Informacji Zwrotnej w dowolny sposób i w dowolnym celu.

12. Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez costaricadivers.com.

Costaricadivers.com nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich lub usług. Nie gwarantujemy oferty żadnego z tych podmiotów/osób lub ich stron internetowych.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE LUB RZEKOMO SPOWODOWANE PRZEZ LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH, TOWARACH LUB USŁUGACH DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG STRON TRZECICH.

ZDECYDOWANIE ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG I POLITYKĄ PRYWATNOŚCI WSZELKICH ODWIEDZANYCH WITRYN INTERNETOWYCH LUB USŁUG OSÓB TRZECICH.

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

NINIEJSZE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ NA ZASADZIE “JAK JEST” I “JAK JEST DOSTĘPNE”. FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA SWOICH USŁUG, INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TYCH USŁUG, ICH ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH OD NAS NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO.

ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE ZAPEWNIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH ZAWARTOŚĆ, ANI ŻADNE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY JE UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.

FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NAS I NASZYCH URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ONE POWSTANĄ (W TYM HONORARIA ADWOKACKIE I WSZYSTKIE POWIĄZANE KOSZTY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPOREM SĄDOWYM I ARBITRAŻEM, LUB W TRAKCIE PROCESU SĄDOWEGO LUB W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM, JEŚLI TAKOWE WYSTĄPIĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓR SĄDOWY LUB ARBITRAŻ ZOSTANIE WSZCZĘTY), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CHODZI O DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, LUB WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY I WSZELKICH NARUSZEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK PRAW FEDERALNYCH, STANOWYCH LUB LOKALNYCH, STATUTÓW, ZASAD LUB PRZEPISÓW, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, JEŚLI FIRMA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BĘDZIE ONA OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI, A W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ TO SZKODY WTÓRNE LUB KARNE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC WCZEŚNIEJSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

15. Wypowiedzenie

Możemy rozwiązać lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego uznania, z jakiegokolwiek powodu i bez ograniczeń, w tym, ale nie tylko, z powodu naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zlikwidować swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

16. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Kostaryki, które to prawo ma zastosowanie do umowy bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy nami w zakresie Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, które mogły zostać zawarte pomiędzy nami w zakresie Usługi.

17. Zmiany w usłudze

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów dostarczanych przez nas za pośrednictwem Usługi, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Usługi będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Serwisu lub całego Serwisu dla użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

18. Zmiany Warunków

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Obowiązkiem Użytkownika jest okresowe zapoznawanie się z Warunkami.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik powinien często sprawdzać tę stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla niego wiążące.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, nie jest już uprawniony do korzystania z Usługi.

19. Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek warunku lub postanowienia określonego w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub postanowienia, ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub postanowienia, a brak dochodzenia przez Firmę prawa lub postanowienia w ramach Warunków nie będzie oznaczał zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny sąd właściwy za nieważne, nielegalne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków pozostały w pełnej mocy.

20. Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z SERWISU LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I ZGADZA SIĘ NA JEGO PRZESTRZEGANIE.

21. Kontakt

Opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]